Cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng – Môn Sinh học

Cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng – Môn Sinh học:

"tuyen sinh 2012"

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

 

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị.

8

2

2

Tính quy luật của hiện trượng di truyền.

8

2

2

Di truyền học quần thể.

3

0

0

Ứng dụng di truyền học.

3

1

1

Di truyền học người

2

1

1

Tổng số

24

6

6

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hóa

1

2

0

Cơ chế tiến hóa

5

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất.

2

0

0

Tổng số

8

2

2

Sinh thái

Học

Sinh thái học cá thể.

1

0

0

Sinh thái học quần thể.

2

1

1

Quần xã sinh vật.

2

0

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.

3

1

1

Tổng số

8

2

2

Tổng số cả ba phần

40

10

10

( Tham khảo từ Cẩm nang tư vấn mùa thi 2011 – Thanh Niên)

This entry was posted in Cấu trúc đề thi, Cấu trúc đề thi đại học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *