Đáp án Đề thi Đại học Môn Anh Khối A1 năm 2012

[dieucanbiet.edu.vn] – Đáp án Đề thi Đại học Môn Anh Khối A1 năm 2012

Mời các em download

Đề thi (mã 859)

Đáp án từng mã đề:

Mã đề 318
1B-2C-3C-4B-5B-6B-7C-8D-9A-10B
11A-12D-13B-14C-15D-16D-17C-18C-19D-20D
21C-22B-23A-24C-25B-26A-27A-28D-29A-30B
31C-32D-33A-34D-35D-36C-37C-38C-39B-40C
41D-42B-43C-44A-45C-46D-47B-48D-49A-50A
51A-52B-53D-54D-55A-56C-57A-58B-59C-60C
61A-62A-63B-64B-65B-66A-67C-68D-69D-70A
71C-72D-73D-74A-75B-75D-77D-78C-79B-80C

Mã đề 426
1B-2A-3D-4B-5C-6D-7B-8A-9C-10D
11B-12A-13A-14B-15C-16B-17D-18C-19C-20C
21B-22D-23C-24D-25D-26D-27A-28D-29B-30B
31B-32C-33B-34A-35A-36A-37A-38D-39C-40B
41C-42A-43B-44D-45C-46D-47C-48D-49A-50A
51D-52A-53D-54C-55B-56B-57D-58A-59B-60B
61D-62A-63C-64B-65C-66C-67C-68C-69B-70A
71D-72A-73C-74A-75A-76D-77D-78C-79A-80A

Mã đề 537
1B-2B-3C-4A-5C-6D-7A-8B-9B-10C
11A-12B-13D-14C-15C-16B-17C-18A-19B-20C
21B-22A-23A-24C-25A-26D-27A-28A-29C-30C
31D-32C-33A-34A-35C-36A-37C-38D-39C-40B
41D-42A-43B-44C-45A-46B-47D-48D-49D-50D
51B-52D-53D-54A-55B-56C-57B-58B-59D-60B
61A-62D-63B-64D-65D-66C-67D-68A-69A-70C
71D-72A-73C-74B-75B-76A-77A-78C-79C-80B

Mã đề 794
1B-2B-3C-4B-5A-6D-7D-8D-9A-10D
11C-12B-13A-14D-15B-16D-17A-18B-19B-20D
21D-22D-23C-24C-25D-26A-27D-28C-29B-30C
31C-32C-33D-34D-35D-36C-37B-38C-39A-40A
41A-42B-43C-44A-45B-46B-47C-48A-49A-50A
51C-52B-53A-54A-55D-56B-57A-58B-59D-60A
61B-62B-63C-64D-65A-66B-67D-68B-69C-70A
71C-72C-73B-74C-75B-75C-77C-78A-79A-80C

Mã đề 859
1C-2A-3B-4C-5A-6C-7B-8D-9A-10C
11A-12B-13B-14A-15C-16C-17B-18D-19D-20D
21D-22A-23B-24C-25D-26A-27A-28D-29C-30D
31B-32A-33C-34D-35A-36C-37D-38D-39C-40D
41A-42B-43B-44B-45D-46D-47A-48D-49B-50A
51C-52A-53D-54A-55A-56B-57A-58B-59A-60D
61B-62C-63A-64B-65C-66B-67C-68A-69A-70B
71C-72B-73C-74C-75C-76C-77A-78B-79D-80B

This entry was posted in Đáp án đề thi đại học năm 2012. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *