Đáp án Đề thi Đại học Môn Vật Lý Khối A,A1 năm 2012

[dieucanbiet.edu.vn] – Đáp án Đề thi Đại học Môn Vật Lý Khối A năm 2012

Mời các em download

Đề thi – Đáp án (Mã 749)

Đáp án các mã đề:

gợi ý đáp án đề thi môn lý khối a mã đề 683

1B-2D-3B-4B-5C-6B-7B-8D-9C-10C
11A-12B-13B-14C-15A-16A-17B-18D-19D-20D
21A-22B-23A-24A-25C-26A-27B-28C-29C-30B
31B-32A-33A-34B-35B-36A-37D-38D-39D-40C
41B-42B-43B-44C-45A-46D-47C-48B-49B-50B
51A-52C-53B-54D-55D-56C-57D-58A-59B-60C

gợi ý đáp án đề thi môn lý khối a mã đề 527

1A-2A-3A-4C-5D-6C-7D-8A-9A-10C
11B-12A-13D-14A-15B-16A-17B-18B-19D-20A
21B-22B-23A-24C-25A-26B-27C-28D-29A-30C
31D-32A-33D-34B-35B-36A-37C-38C-39A-40C
41C-42C-43B-44B-45B-46D-47B-48D-49B-50C
51B-52C-53D-54B-55C-56D-57D-58B-59D-60B

gợi ý đáp án đề thi môn lý khối a mã đề 371

1D-2D-3C-4B-5A-6C-7D-8D-9C-10D
11C-12B-13A-14A-15C-16D-17C-18B-19C-20A
21B-22A-23D-24C-25D-26A-27B-28C-29B-30A
31A-32D-33B-34C-35D-36C-37C-38C-39A-40D
41B-42C-43C-44C-45B-46D-47C-48B-49B-50A
51B-52C-53D-54D-55C-56A-57D-58A-59A-60B

gợi ý đáp án đề thi môn lý khối a mã đề 196
1C-2B-3C-4C-5B-6B-7A-8A-9A-10D
11B-12A-13B-14A-15C-16A-17C-18D-19A-20B
21C-22D-23B-24D-25B-26D-27A-28C-29A-30D
31A-32B-33A-34B-35B-36B-37A-38C-39A-40D
41D-42D-43D-44C-45C-46C-47B-48B-49D-50C
51A-52D-53B-54B-55B-56D-57D-58C-59A-60A

gợi ý đáp án đề thi môn lý khối a mã đề 958
1D-2C-3A-4A-5A-6D-7C-8D-9D-10C
11C-12B-13C-14D-15B-16C-17A-18A-19C-20A
21A-22D-23C-24B-25B-26C-27C-28B-29A-30D
31C-32B-33B-34C-35D-36A-37A-38D-39C-40B
41D-42A-43C-44C-45B-46D-47D-48A-49B-50D
51D-52D-53A-54C-55B-56A-57B-58A-59D-60B

gợi ý đáp án đề thi môn lý khối a mã đề 749
1C-2A-3B-4D-5B-6A-7D-8C-9B-10B
11B-12B-13D-14C-15B-16D-17D-18B-19D-20D
21B-22A-23D-24A-25A-26D-27B-28A-29B-30D
31A-32A-33C-34D-35C-36B-37B-38C-39A-40D
41A-42A-43A-44D-45A-46A-47D-48B-49C-50A
51B-52A-53C-54C-55C-56B-57C-58C-59D-60C

This entry was posted in Đáp án đề thi đại học năm 2012. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *