• Điểm chuẩn trường Đại học Mở TP.HCM năm 2011:

   

  (Mọi thông tin điểm chuẩn đại học 2012 sẽ được cập nhật nhanh nhất)

  Ngành Khối Điểm sànNV2
  Tin học (101) A, D1 14,0
  Xây dựng (102) A 14,0
  Công nghệ Sinh học (301) A, B 14,5
  Quản trị Kinh doanh (401) A, D1 15,5
  Kế toán (404) A, D1 15,5
  Kinh tế (402) A, D1 14,5
  Tài chính – Ngân hàng (403) A, D1 16,5
  A, D1 14,5
  Luật kinh tế (406) C 16,0
  Đông Nam Á học (501) C, D1 14,5- 13,5
  Xã hội học C, D1 14,5 – 13,5
  Công tác xã hội (602) C D1 14,5 – 13,5
  Tiếng Trung Quốc (704) D1,D4 13,5
  Tiếng Nhật (705) D1, D4, D6 13,5
  Bậc CĐ
  Tin học (C65) A, D1 10,5
  Công tác xã hội (C69) C 11,5
  D1 10,5
  Tiếng Anh (C70) D1 10,5
 • Điểm chuẩn trường Đại học Mở TP.HCM năm 2010:

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Khối thi

  Điểm chuẩn
  NV1

   

  Điểm xét
  NV2

   

   

  Chỉ tiêu
  NV2

  Bậc Đại học

   

  1.000

  Tin học

  101

  A

  13,5

  14,0

  D1

  13,5

  14,0

  Xây dựng

  102

  A

  13,5

  Công nghệ sinh học

  301

  A

  14,5

  15,0

  B

  14,5

  15,0

  Quản trị kinh d0anh

  401

  A

  15,0

  15,5

  D1

  15,0

  15,5

  Kinh tế

  402

  A

  14,0

  14,5

  D1

  14,0

  14,5

  Tài chính – Ngân hàng

  403

  A

  16,0

  16,5

  D1

  16,0

  16,5

  Kế t0án

  404

  A

  15,0

  15,5

  D1

  15,0

  15,5

   

  Luật kinh tế

  406

  A

  14,0

  14,5

  C

  14,0

  14,5

  D1

  14,0

  14,5

  Đông nam á học

  501

  C

  14,0

  14,0

  D1

  13,0

  13,0

  Xã hội học

  601

  C

  14,0

  14,0

  D1

  13,0

  13,0

  Công tác xã hội

  602

  C

  14,0

  14,0

  D1

  13,0

  13,0

  Tiếng Anh

  701

  D1

  13,5

  14,0

  Tiếng Trung Quốc

  704

  D1

  13,0

  13,5

  D4

  13,0

  13,5

   

  Tiếng Nhật

  705

  D1

  13,0

  13,5

  D4

  13,0

  13,5

  D6

  13,0

  13,5

  Bậc Cao đẳng

   

  500

  Tin học

  C65

  A

  10,5

  10,5

  D1

  10,5

  10,5

  Quản trị kinh d0anh

  C66

  A

  12,0

  12,0

  D1

  12,0

  12,0

  Tài chính - Ngân hàng

  C67

  A

  12,5

  12,5

  D1

  12,5

  12,5

  Kế t0án

  C68

  A

  12,0

  12,0

  D1

  12,0

  12,0

  Công tác xã hội

  C69

  C

  11,0

  11,0

  D1

  10,0

  10,0

  Tiếng Anh

  C70

  D1

  10,5

  10,5

 • Điểm chuẩn trường Đại học Mở TP.HCM năm 2009:

   

  Các ngành đào tạo

  Mã ngành

  Khối

  Điểm chuẩn 2008

  Điểm chuẩn 2009

  Điểm xét NV2 – 2009

  Hệ Đại học
  Tin học

  101

  A

  13,0

  14,0

  15,0

  D1

  13,0

  14,0

  15,0

  Xây dựng

  102

  A

  13,0

  14,0

  15,0

  Công nghiệp

  103

  A

  13,0

  14,0

  Công nghệ sinh học

  301

  A

  16,0

  15,0

  16,0

  B

  18,0

  15,0

  16,0

  Quản trị kinh doanh

  401

  A

  14,0

  15,5

  16,5

  D1

  14,0

  15,5

  16,5

  Kinh tế

  402

  A

  13,0

  15,0

  16,0

  D1

  13,0

  15,0

  16,0

  Tài chính – Ngân hàng

  403

  A

  15,0

  16,0

  17,0

  D1

  15,0

  16,0

  17,0

  Kế toán

  404

  A

  14,0

  15,0

  16,0

  D1

  14,0

  15,0

  16,0

  Hệ thống thông tin kinh tế

  405

  A

  13,0

  14,0

  15,0

  D1

  13,0

  14,0

  15,0

  Đông Nam Á học

  501

  C

  14,0

  14,0

  15,0

  D1

  13,0

  14,0

  15,0

  Xã hội học

  601

  C

  14,0

  14,0

  14,5

  D1

  13,0

  14,0

  14,5

  Công tác Xã hội

  602

  C

  14,0

  14,0

  14,5

  D1

  13,0

  14,0

  14,5

  Tiếng Anh

  701

  D1

  13,0

  14,0

  15,0

  Tiếng Trung Quốc

  704

  D1

  13,0

  14,0

  14,5

  D4

  13,0

  14,0

  14,5

  Tiếng Nhật

  705

  D1

  13,0

  14,0

  14,5

  D4

  13,0

  14,0

  14,5

  D6

  13,0

  14,0

  14,5

  Hệ Cao đẳng
  Tin học

  C65

  A

  10,0

  11,0

  11,0

  D1

  10,0

  11,0

  11,0

  Quản trị kinh doanh

  C66

  A

  10,0

  12,5

  12,5

  D1

  10,0

  12,5

  12,5

  Tài chính – Ngân hàng

  C67

  A

  10,0

  13,0

  13,0

  D1

  10,0

  13,0

  13,0

  Kế toán

  C68

  A

  10,0

  12,0

  12,0

  D1

  10,0

  12,0

  12,0

  Công tác Xã hội

  C69

  C

  11,0

  11,0

  11,0

  D1

  10,0

  11,0

  11,0

  Tiếng Anh

  C70

  D1

  10,0

  11,0

  11,0

   

Tags: