Tỉ lệ chọi Đại Học Tài Chính -Marketing năm 2012

Thông tin tỉ lệ chọi Đại Học Tài Chính-Marketing năm 2012 sẽ được cập nhật ngay khi trường thông báo chính thức.

Tham khảo tỉ lệ chọi Đại Học Tài Chính-Marketing năm 2011:

 

Trường / Ngành

Hồ sơ

đăng ký

Chỉ tiêu

Tỉ lệ “chọi”

ÐH TÀI CHÍNH – MARKETING (DMS)

29.850

2.800

Các ngành đào tạo đại học

26.220

1.400

18,7

Các ngành đào tạo cao đẳng

3.630

1.400

2,5

This entry was posted in Tỷ lệ chọi của các trường đại học and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *