Tỉ lệ chọi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía nam năm 2012

Tỉ lệ chọi Học viện Bưu chính Viễn thông phía nam năm 2012

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu CĐ

Số Hồ sơ ĐKDT

Tỷ lệ chọi

1

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử viễn thông)

D520207

180

414

2.3

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

70

75

1.07

3

Công nghệ thông tin

D480201

200

380

1.9

4

Quản trị kinh doanh

D340101

130

417

3.21

5

Kế toán

D340301

70

249

3.56

This entry was posted in Tỷ lệ chọi của các trường đại học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *