Tỉ lệ chọi Học viện Tài chính năm 2012

Tỉ lệ chọi Học viện Tài chính cập nhật thông tin chi tiết về số lượng hồ sơ nộp vào trường và ty le choi cụ thể của năm 2012. Ngoài ra thí sinh cũng có thểm xem thêm Tỉ lệ chọi năm 2011 của Hoc vien Tai chinh tại đây.

Tỉ lệ chọi Học viện Tài chính

Học viện Tài chính năm nay nhận được trên 13.000 hồ sơ ĐKDT, trong đó khối A là 12.500, còn lại khối D1. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500, dự kiến tỷ lệ “chọi” là 1/ 8,6.

Tỷ lệ chọi Học viện Tài chính năm 2011:

Học viện Tài chính 14.619 2.800 1/5
This entry was posted in Tỷ lệ chọi của các trường đại học and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *